Strandskolans hörnstenar

Strandskolans hörnstenar

Strandskolan - en kristen skola där elever tar ansvar för sitt lärande, växer som individer och förbereds inför fortsatta studier

Skolans grund

Vår grund är att Gud har skapat varje människa, att det finns en mening med varje människa och att varje människa därigenom har ett absolut värde. Vi vill att våra elever skall förstå hur värdefulla de är och ta åt sig detta värde, inte därför att det känns skönt att tro det, utan därför att det är sant.

Ordning

Ordningen är grundläggande för att skolmiljön skall vara harmonisk. Vi vill skapa ordning genom att sätta tydliga gränser och lära barnen att ha respekt för andra.

Ansvar

För att en människa skall utvecklas behöver hon få ansvar. Vi vill ge våra elever ett stort ansvar för sina studier.

Individualisering

Alla har vi olika förutsättningar. Vi har starka och svaga sidor. Därför kan elever inte behandlas i klump. Var och en måste tillåtas utvecklas i sin takt.

Årskursintegrering

Vi skall ha en skola där olika ålder och kön inte innebär spänningar och bråk, utan i stället är en till­gång för att skapa en glad och harmonisk miljö.

Konfessionell inriktning

Det är naturligt att det på en kristen skola förekommer andakter t.ex. vid skoldagens början, att samtliga elever förutsätts närvara vid desamma, och att dessa samlingar utformas på ett sådant sätt att elevers individuella ställningstagande tydligt respekteras. Det kan också anordnas frivilliga andakter för eller av eleverna själva, speciellt de äldre.

Det är naturligt att på en kristen skola belysa frågeställningar utifrån ett kristet perspektiv. Detta kan t.ex. gälla frågor kring människovärde, ursprung, mål och mening med livet, relationer mellan människor, sätt att tala till och behandla varandra och konfliktlösning. Det är också naturligt och extra viktigt i en kristen konfessionell skola, att andra religioner, livsåskådningar och filosofier presenteras på ett allsidigt och sakligt sätt utifrån de urkunder och traditioner de har.

Det är naturligt att man på en kristen skola bejakar en kristen människosyn. Det betyder att man ser varje enskild elev som en unik individ, skapad och formad av en kärleksfull Gud, och med personlig begåvning och livsväg. Skolans uppgift är att uppmuntra och stödja eleven i sökandet efter sanning, visdom och kunskap så att eleven i denna process mognar i ökat ansvarstagande för sina studier och sin framtid.

Det är naturligt och självklart att elever och föräldrar som vill att skolplikten fullgörs på en kristen skola, accepterar ovan nämnda tankar och principer.

Pedagogisk grundsyn

Pedagogik handlar ytterst om att ha ett helhetsperspektiv på människans utveckling, vilket är en mycket komplicerad uppgift. I svenska språket används tre begrepp, uppfostran, undervisning och utbildning för att beskriva det pedagogiska vetenskapsområdet.

Kontakt med närsamhället

Strandskolan ska synas mitt i samhället och på det sätt vi kan bidra till tillväxt i kommunen. Detta arbete kan bl.a. innebära vidareutveckling av Strandskolans årligen återkommande tidning – ”Uppdrag Vilhelmina” som ges ut till samtliga hushåll i kommunen, men även andra samarbetsprojekt med lokala företag kan komma ifråga.

Kontakt med hem och föräldrar

Arbetet vi Strandskolan skall präglas av nära relationer mellan skola och hem. För att detta skall kunna förverkligas behövs en god, regelbunden kommunikation mellan skolan och hemmen.

Internationellt perspektiv och studieresor

Det internationella perspektivet är ett av de övergripande mål som särskilt omnämns i läroplanerna. Det är viktigt bland annat för att kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang, för att skapa internationell solidaritet och förbereda eleverna för ett samhälle med allt tätare kontakter över nations- och kulturgränser.

Skolmiljön

Skolan är den vardagliga arbetsplatsen för både elever och lärare. Det är viktigt att alla kan trivas och känna glädje i arbetet.

 

Ur Strandskolans skolplan