Det gick inte att hitta webbadressen för gadgetuppgifter

Arbetsplan - fritidshemmet Diamanten


Mål 1

FRITIDSHEMMETS VERKSAMHET ÄR UTFORMAD SÅ ATT VERKSAMHETEN KOMPLETTERAR SKOLAN INNEHÅLLSMÄSSIGT OCH ATT BARNEN ERBJUDS EN MENINGSFULL FRITID OCH STÖD I UTVECKLINGEN.

Metod
 • Tid för gemensam planering med fritidshemmets personal.
 • Långsiktig planering så att variationerna framgår med flera val/dag.
 • Använda all planeringstid effektivt.
 • Fokusera på hela uppdraget (meningsfull, stimulerande och utvecklande fritid, komplettera skolan tids- och innehållsmässigt samt förena omsorg och pedagogik som stödjer barnets fysiska, intellektuella, sociala och emotionella utveckling.)

Mål 2

PERSONALEN I FRITIDSHEMMET ARBETAR UTIFRÅN DE NATIONELLA MÅLEN.

Metod
 • Punkten "pedagogisk diskussion" finns på dagordningen på möten.
 • Rektor gör verksamhetsbesök på fritidshemmet.
 • Rektor är med på planeringsträffar.


Mål 3

PERSONALEN I FRITIDSHEMMET FÅR BRA KOMPETENSUTVECKLING.

Metod
 • Kompetensutvecklingsplan upprättas för fritidshemspersonal som grupp.
 • Kompetensutvecklingsplan upprättas individuellt.


Mål 4

FRITIDSHEMMETS VERKSAMHET PLANERAS, FÖLJS UPP OCH UTVÄRDERAS . RESULTATEN TAS TILLVARA OCH OMSÄTTS I ÅTGÄRDER FÖR ATT NÅ DE NATIONELLA MÅLEN.

Metod
 • Årlig enkät till elever som analyseras och mynnar ut i åtgärder.
 • Arbetsplanen följs upp årligen.
 • Utvärdering ska utmynna i ändrade metoder eller strategier vid behov.

Mål 5

FRITIDSHEMMETS VERKSAMHET ÄR FORMAD UTIFRÅN BARNENS ÅLDER, MOGNAD, BEHOV OCH INTRESSEN.

Metod
 • Långsiktig planering.
 • Utökat elevinflytande genom att lyssna av intresse och behov inför planeringar.
 • Ta tillvara resultat från skolans enkätundersökningar och uppföljning/utvärdering av verksamhet som utförts.

Mål 6

DET FINNS TILLRÄCKLIGA SAMARBETSFORMER MELLAN FRITIDSHEMMEN, FÖRSKOLEKLASS OCH GRUNDSKOLA.

Metod
 • Schemalägga gemensam tid för elevvård och planering.
 • Gemensamma föräldramöten, utvecklingssamtal och elevvårdande möten.
 • Det finns rutiner för hur barnen kan gå mellan olika aktiviteter.

Mål 7

FRITIDSHEMMET INFORMERAR OM VERKSAMHETEN OCH REDOVISAR HUR DET TER SIG FÖR BARNEN I VERKSAMHETEN.

Metod
 • Veckoplaneringen för fritidshemmet delges föräldrarna via hemsidan.
 • Veckoutvärdering
Mål 8

FRITIDSHEMMET HAR EN UPPRÄTTAD PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING SOM UPPFYLLER FÖRFATTNINGARNAS KRAV.

Metod
 • Årlig plan mot kränkande behandling ska upprättas varje höst.
 • Planen bygger på enkät/intervjuer till barnen om trivsel och trygghet såväl psykisk som fysisk. 


Personal 18/19

Ewa Edman, Fritidspedagog
Albert Berg, Fritidspdagog
Johanna Andersson, Fritidspedagog
Jonas Bäckström, Fritidspedagogsassistent