Arbetsplan - fritidshemmet Diamanten

Mål 1alt

FRITIDSHEMMETS VERKSAMHET ÄR UTFORMAD SÅ ATT VERKSAMHETEN KOMPLETTERAR SKOLAN INNEHÅLLSMÄSSIGT OCH ATT BARNEN ERBJUDS EN MENINGSFULL FRITID OCH STÖD I UTVECKLINGEN.

Metod

- Tid för gemensam planering med fritidshemmets personal.
- Långsiktig planering så att variationerna framgår med flera val/dag.
- Använda all planeringstid effektivt.
- Fokusera på hela uppdraget (meningsfull, stimulerande och utvecklande fritid, komplettera skolan tids- och innehållsmässigt samt förena omsorg och pedagogik som stödjer barnets fysiska, intellektuella, sociala och emotionella utveckling.)

altMål 2

PERSONALEN I FRITIDSHEMMET ARBETAR UTIFRÅN DE NATIONELLA MÅLEN.

Metod

- Punkten "pedagogisk diskussion" finns på dagordningen på möten.
- Rektor gör verksamhetsbesök på fritidshemmet.

- Rektor är med på planeringsträffar.

Mål 3

PERSONALEN I FRITIDSHEMMET FÅR BRA KOMPETENSUTVECKLING.

Metod

- Kompetensutvecklingsplan upprättas för fritidshemspersonal som grupp.
- Kompetensutvecklingsplan upprättas individuellt.

Mål 4alt

FRITIDSHEMMETS VERKSAMHET PLANERAS, FÖLJS UPP OCH UTVÄRDERAS . RESULTATEN TAS TILLVARA OCH OMSÄTTS I ÅTGÄRDER FÖR ATT NÅ DE NATIONELLA MÅLEN.

Metod

- Årlig enkät till elever som analyseras och mynnar ut i åtgärder.
- Arbetsplanen följs upp årligen.
- Utvärdering ska utmynna i ändrade metoder eller strategier vid behov.

Mål 5

FRITIDSHEMMETS VERKSAMHET ÄR FORMAD UTIFRÅN BARNENS ÅLDER, MOGNAD, BEHOV OCH INTRESSEN.

Metod

- Långsiktig planering.
- Utökat elevinflytande genom att lyssna av intresse och behov inför planeringar.
- Ta tillvara resultat från skolans enkätundersökningar och uppföljning/utvärdering av verksamhet som utförts.

Mål 6alt

DET FINNS TILLRÄCKLIGA SAMARBETSFORMER MELLAN FRITIDSHEMMEN, FÖRSKOLEKLASS OCH GRUNDSKOLA.

Metod

- Schemalägga gemensam tid för elevvård och planering.
- Gemensamma föräldramöten, utvecklingssamtal och elevvårdande möten.
- Det finns rutiner för hur barnen kan gå mellan olika aktiviteter.

Mål 7

FRITIDSHEMMET INFORMERAR OM VERKSAMHETEN OCH REDOVISAR HUR DET TER SIG FÖR BARNEN I VERKSAMHETEN.

Metod

- Veckoplaneringen för fritidshemmet delges föräldrarna via hemsidan.

- Veckoutvärdering

Mål 8alt

FRITIDSHEMMET HAR EN UPPRÄTTAD PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING SOM UPPFYLLER FÖRFATTNINGARNAS KRAV.

Metod

- Årlig plan mot kränkande behandling ska upprättas varje höst.
- Planen bygger på enkät/intervjuer till barnen om trivsel och trygghet såväl psykisk som fysisk.   

Personal 16/17

Lillian Öhrn, Förskollärare, Fritidspedagog

Albert Berg, Fritidspdagogsassistent

Johanna Andersson, Fritidspedagogsasssitent

Aron Dahlberg, Fritidspedagogsassistent

Jonas Bäckström, Fritidspedagogsassistent

Marianne Larsson, Fritidspedagogsassistent

Ewa Edman, Fritidspedagogsassistent